Dự thảo Quy quy chế hoạt động và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Họ Trương Việt Nam

Chủ nhật - 14/04/2013 14:04
Kính thưa bà con họ Trương Việt Nam. Nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ nhất. Ban Tổ chức Đại hội xin trích đăng Quy chế Tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng họ Trương Việt Nam, để các tộc họ và bà con họ Trương tham gia đóng góp ý kiến vào bản dự thảo.
 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
(Dự thảo)
CHƯƠNG I: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Điều 1: Tên và trụ sở
Tên: Hội đồng họ Trương Việt Nam
Trụ sở của Hội đồng họ Trương Việt Nam đặt tại Hà Nội và có đại diện ở một số khu vực: Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam

Điều 2: Tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của Hội đồng
Hội đồng họ Trương Việt Nam là một tổ chức xã hội tự nguyện, phi lợi nhuận, tập hợp những người họ Trương sống tại Việt Nam và người họ Trương Việt Nam sống ở nước ngoài, trên cơ sở tôn trọng luật pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hội đồng họ Trương Việt Nam được thành lập năm 2013, tại Hà Nội là tổ chức đại diện cho họ Trương Việt Nam trên bất cứ diễn đàn nào.

Hội đồng họ Trương Việt Nam tổ chức vận động, thu hút đông đảo những người trong cùng dòng tộc cả nước và cư trú ở nước ngoài với tinh thần tự nguyện tham gia vào các hoạt động nhằm:

- Kết nối các tộc họ Trương trong cả nước; tìm về cội nguồn dòng họ, sưu tầm bổ sung tư liệu cho Gia phả họ Trương, gia phả các tộc, chi, phái họ Trương, làm cầu nối giữa các chi phái trong cả nước

- Hướng dẫn giúp đỡ tư liệu cho người trong họ tìm hiểu về dòng họ.

- Tăng cường tình đoàn kết tương trợ, hiểu biết và hợp tác với nhau trong hoạt động kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hoá, xã hội; trong hoạt động khuyến học, khuyến tài… nhằm xây dựng Hội đồng họ Trương Việt Nam Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển
- Tôn vinh tổ tiên, tri ân công đức của tổ tiên. Vinh danh Danh nhân là người họ Trương

- Tăng cường mối quan hệ đồng tộc, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống, động viên, giúp đỡ con cháu trong dòng tộc phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất,  phát huy lòng yêu nước cũng như truyền thống tốt đẹp của dòng họ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Góp phần xây dựng dòng họ ngày càng phát triển cũng như góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

- Tổ chức các hoạt động tìm về cội nguồn, tổ chức kỷ niệm những ngày lịch sử trọng đại của dòng họ, xây dựng và tôn tạo nơi thờ phụng tổ tiên. Giúp đỡ nhau tìm hiểu lịch sử, truyền thống họ Trương và tôn vinh những giá trị, bản sắc tốt đẹp của dòng họ.

- Sưu tầm, biên soạn để xuất bản các loại ấn phẩm (sách, tập san…) và trang thông tin điện tử (website) nhằm đưa những thông tin, tài liệu giới thiệu, tôn vinh công lao của cha ông, tuyên dương những thành tựu, kinh nghiệm mới của con cháu Họ Trương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

- Thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao đổi kinh nghiệm nâng cao trình độ và tay nghề; liên doanh, liên kết kinh tế giữa các thành viên trong dòng tộc để phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống…

- Bảo vệ các quyền lợi hợp pháp về tinh thần, vật chất, đạo đức của các công dân họ Trương theo đúng quy định của pháp luật.

- Hoạt động của Hội đồng họ Trương Việt Nam trong phạm vi cả nước nhằm xây dựng và củng cố mối liên hệ giữa các anh em bà con họ Trương cũng như anh em họ Trương với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
 
CHƯƠNG II :
NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
Điều 3: Tổ chức của Hội đồng
- Hội đồng họ Trương Việt Nam gồm: Thường trực hội đồng, đại diện Hội đồng ở các khu vực và các Ban chuyên môn

- Hội đồng họ Trương Việt Nam toàn quốc do hội nghị đại biểu đề cử và bầu ra chủ tịch, các phó chủ tịch, các uỷ viên Hội đồng, các trưởng, phó và uỷ viên các Ban chuyên môn.

1. Hội đồng họ Trương Việt Nam có thường trực Hội đồng gồm:  
+ Chủ tịch
+ Phó Chủ tịch thường trực
+ Phó Chủ tịch phụ tách Đào tạo, khuyến học
+ Phó Chủ tịch phụ trách kết nối dòng họ
+ Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế
+ Phó Chủ tịch Phụ trách vận động phát triển và đối ngoại
+ Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Miền Bắc
+ Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Miền Trung
+ Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Miền Nam
+ Chánh Văn phòng
+ Trưởng ban khuyến học, khuyến tài, xã hội
+ Trưởng ban kết nối tộc phả, tư liệu
+ Chủ tịch Câu lạc bộ doanh nghiệp
+ Tổng biên tập trang mạng họ Trương Việt Nam

2. Các ban chuyên trách:      
+ Văn phòng, lễ tân
+ Ban Kết nối tộc phả, tư liệu
+ Ban tài chính, kế toán, quỹ
+ Ban khuyến học, khuyến tài và xã hội
+ Ban Kiểm tra
+ Ban kiến thiết
+ Ban tổ chức
+ Câu lạc bộ doanh nghiệp
+ Trang mạng họ Trương Việt Nam

3. Các ủy viên Đại diện hội đồng địa phương
Mỗi tỉnh, thành phố có một Ủy viên đại diện Hội đồng.

Mỗi ban, có 1 cấp trưởng (Chánh văn phòng hoặc Trưởng ban) , phó ban và một số thành viên.

Chức năng nhiệm vụ, qui tắc làm việc, mối quan hệ của các ban, văn phòng,…được qui định cụ thể trong Qui chế hoạt động của Hội đồng họ Trương Việt Nam

Căn cứ Điều lệ và Nghị quyết đại hội; chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng họ Trương Việt Nam, Văn phòng và các ban chủ động triển khai công việc theo lĩnh vực thuộc trách nhiệm của mình và phối hợp với nhau để thúc đẩy hoạt động và cùng hoàn thành tốt công tác của Cộng đồng.

- Ở các khu vực và các tỉnh, thành lập các chi hội địa phương với sự nhất trí của Hội đồng họ Trương Việt Nam và theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 4: Nguyên tắc hoạt động
- Toàn bộ các công việc và hoạt động của dòng họ phải được Thường trực hội đồng họp, trao đổi và nhất trí (đồng thuận). Những công việc không được thường trực hội đồng thống nhất thì không được làm. Các phó chủ tịch và các Ban chuyên trách có nhiệm vụ giúp thường trực Hội đồng họ Trương Việt Nam, giải quyết các công việc của dòng họ.

- Hội đồng họ Trương Việt Nam toàn quốc là Ban chấp hành - cơ quan đại diện cao nhất của dòng họ giữa hai kỳ đại hội đại biểu toàn quốc và do Đại hội đại biểu toàn quốc bầu ra .

- Hội đồng họ Trương Việt Nam quyết định những chủ trương, biện pháp thi hành những nghị quyết của Đại hội đề ra

- Thường trực Hội đồng họ Trương Việt Nam định kỳ họp 3 tháng một lần và họp vào đầu xuân mỗi năm (sau Tết âm lịch), thời gian họp cụ thể do Chủ tịch Hội đồng ấn định.

- Trường hợp Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam vì lý do vắng mặt thì phó Chủ tịch thường trực thay mặt Chủ tịch cùng thường trực Hội đồng bàn bạc để giải quyết các công việc của dòng họ.

- Chánh văn phòng có nhiệm vụ phối hợp, đôn đốc các ban chuyên trách để hoạt động theo đúng nhiệm vụ và quy chế, nhằm giúp thường trực Hội đồng thực hiện kế hoạch đề ra.

- Tất cả văn bản, biên bản và các quyết định trong các nhiệm kỳ họp của thường trực hội đồng được ghi chép và lưu giữ tại Văn phòng. Những công việc của dòng họ Hội đồng liên lạc phải thông báo cho các tộc họ Trương ở các khu vực và địa phương biết.
- Các ban chuyên trách phải báo cáo công tác của mình trong các kỳ họp để thường trực Hội đồng cho ý kiến.

- Các tộc họ Trương trong toàn quốc nếu mời Hội đồng họ Trương Việt Nam về dự lễ hội hoặc khánh thành nhà thờ vàc các hoạt động khác của các tộc họ ở địa phương có giấy mời hoặc cử người đến thường trực hội đồng. Trên cơ sở đó, thường trực hội đồng quyết định cử người đi dự hay không.

- Các cá nhân không được phát ngôn, phát tán tài liệu về họ Trương Việt Nam trái với tôn chỉ, mục đích cũng như quy chế hoạt động và kế hoạch công tác của Hội đồng họ Trương Việt Nam do thường trực Hội đồng đề ra.

- Các cá nhân không được mượn danh Hội đồng họ Trương Việt Nam quyên góp tài chính và đối ngoại khi không có nhiệm vụ hoặc không được thường trực Hội đồng giao nhiệm vụ.

- Hội đồng họ Trương Việt Nam có con dấu và mẫu giấy giới thiệu, do Văn phòng quản lý con dấu, giấy giới thiệu và dấu chức danh của Hội đồng họ Trương Việt Nam để tiện theo dõi mọi hoạt động của dòng họ.

Điều 5: Tài chính và tài sản của Hội
- Tài chính của Hội đồng họ Trương Việt Nam hoạt động theo quy định hiện hành của pháp luật Việt nam và quy chế tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng họ Trương Việt Nam.

- Nguồn tài chính của Hội đồng họ Trương Việt Nam bao gồm: Tài chính, tài sản cố định, các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của hội đồng được tạo ra từ nguồn tài chính của hội. Tài chính của Hội đồng sẽ được tổng kết, báo cáo hàng năm trong hội nghị toàn thể của Hội đồng.

- Đối với kinh tế, tài chính phải báo cáo cụ thể, việc thu chi trong quá trình hoạt động của các ban chuyên môn.
 
CHƯƠNG III : QUĨ HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
Điều 6: Các khoản thu của Quỹ  Hội đồng họ Trương Việt Nam
Quỹ  Hội đồng họ Trương Việt Nam được hình thành từ các khoản thu sau:
- Tiền tự nguyện đóng của các cá nhân và tập thể xây dựng dòng họ
- Các khoản thu bằng tiền (kể cả ngoại tệ), bằng hiện vật do các tổ chức kinh tế, xã hội, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ.

Điều 7: Các khoản chi của Quỹ Hội đồng họ Trương Việt Nam
Quỹ Hội đồng họ Trương Việt Nam được chi cho các khoản sau:
- Chi cho các hoạt động thường xuyên thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng họ Trương Việt Nam về đối nội, đối ngoại và hành chính văn phòng.
- Thăm hỏi và giúp đỡ những thành viên khi gặp khó khăn đặc biệt,
hoạn nạn.
- Khen thưởng cho các tổ chức và cá nhân  của trong dòng họ có thành tích hoạt động xuất sắc. Khen thưởng con cháu họ Trương có thành tích học tập, tài năng đặc biệt xuất sắc.
- Phụ cấp cho những cán bộ chuyên trách của Hội đồng (khi có điều kiện).

Điều 8: Quản lý quỹ  Hội đồng họ Trương Việt Nam
Quỹ Hội đồng họ Trương Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm quản lý tập trung, thống nhất. Việc lập dự toán chi, tiêu, sử dụng quĩ, tài sản; chế độ báo cáo tài chính của Qũy phải tuân thủ đúng nguyên tắc, quy định  của Điều lệ này và quy chế hiện hành của Bộ Tài chính.

CHƯƠNG IV: THÀNH VIÊN
Điều 9: Thành viên
Tất cả các cá nhân là trai, gái, dâu, rể là con cháu của dòng Họ Trương Việt Nam ở trong nước, kiều bào ở nước ngoài tán thành tôn chỉ mục đích của Hội đồng, tự nguyện tham gia và thông báo cho Ban thường trực của Hội đồng biết thông qua tộc họ Trương của thành viên, sẽ là các thành viên  của Hội đồng.

Điều 10: Nhiệm vụ của thành viên
- Chấp hành Điều lệ và thực hiện các nghị quyết của Hội đồng họ Trương Việt Nam, tích cực tham gia mọi hoạt động của Hội đồng.
- Tuyên truyền rộng rãi tôn chỉ, mục đích và Điều lệ của Hội đồng trong và ngoài nước để thu hút thành viên mới và mở rộng phạm vi hoạt động của Hội đồng.
- Đóng góp công sức lao động, tài sản (hiện vật hoặc tiền) trên tinh thần tự nguyện để xây dựng tổ chức và Quỹ Hội đồng họ Trương Việt Nam

Điều 11: Quyền hạn của thành viên:
- Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào các cấp lãnh đạo của Hội đồng; được thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề trong các hội nghị và các công việc của dòng họ.

- Được tham dự các hoạt động do Hội đồng tổ chức như hội họp, tham quan, khảo sát trong, ngoài nước, du lịch tìm về cội nguồn; được thăm hỏi, khi gặp khó khăn đặc biệt hoặc hoạn nạn theo khả năng của tổ chức nơi đó.

- Được rút khỏi danh sách thành viên khi muốn xin ra khỏi Hội đồng họ Trương Việt Nam và thông báo với Hội đồng họ Trương Việt Nam biết để xoá tên trong danh sách.
 
CHƯƠNG V: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Điều 12: Khen thưởng và xử lý vi phạm
- Hàng năm họp định kỳ thường trực hội đồng xem xét khen thưởng cho các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong việc phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ hoặc hoạt động nghề nghiệp, khuyến học. Quỹ khen thưởng lấy từ nguồn tài chính của hội và do Thường trực Hội đồng quyết định.

- Thường trực hội đồng sẽ xem xét, xử lý tuỳ theo mức độ, thậm chí có thể bị khai trừ khỏi Hội đồng họ Trương Việt Nam đối với các thành viên vi phạm tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc và quy chế của Hội đồng họ Trương Việt Nam.

- Hội đồng họ Trương Việt Nam và các Ban chuyên trách có nhiệm kỳ 5 năm. Trong quá trình hoạt động, các thành viên của Hội đồng, thường trực hội đồng và các ban chuyên trách làm việc không có hiệu quả, hoặc có tên nhưng không tham gia hoạt động thì phải bổ sung thay thế.
 
CHƯƠNG VI : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.
Điều 13: Trách nhiệm thực hiện
- Các thành viên trong Hội đồng họ Trương Việt Nam và các ban chuyên trách căn cứ vào quy chế này để cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ và nghiêm chỉnh chấp hành không được trái với tinh thần chỉ đạo của Thường trực Hội đồng.

- Các cá nhân và tổ chức thành viên của Hội đồng họ Trương Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ theo bản Điều lệ này trong mọi hoạt động.

- Bản quy chế này được Thường trực Hội đồng họ Trương Việt Nam thống nhất tại Đại hội Đại biểu họ Trương toàn quốc lần thứ nhất và có giá trị thực hiện ngay.

Điều 14: Thời hiệu và sửa đổi
- Bản quy chế tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng họ Trương Việt Nam này bao gồm 6 chương và 14 điều, đã được Đại hội đại biểu họ Trương Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Chỉ Đại hội đại biểu toàn quốc họ Trương Việt Nam mới có quyền sửa đổi Quy chế này

Mọi ý kiến tham gia đóng góp xin gửi về Trương Quốc Chính, Ban Văn Kiện ĐT: 0913070587. Email: quocchinh_cand@yahoo.com.vn

Tác giả bài viết: Ban Văn Kiện Họ Trương Việt Nam

Nguồn tin: Hội đồng Họ Trương Việt Nam

- Đề nghị ghi rõ nguồn "Cộng đồng Họ Trương Việt Nam - http://hotruong.net" khi sử dụng lại các thông tin có bản quyền riêng của trang web này.
- Đề nghị bảo lưu các bản quyền được sử dụng trên Trang Cộng đồng Họ Trương Việt Nam khi quý vị sử dụng lại.

Trân trọng cảm ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Huu Thi Truong
  Điều 2: Tôi đề nghị sửa lại một ý sau: ....tập hợp những người Việt Nam mang họ Trương sống ở Việt Nam và nước ngoài ...
  Sửa như vậy đảm bảo tính pháp lý hơn ( để như cũ dễ hiểu lầm là cả người Trung Quốc mang họ Trương đang làm việc tại Việt Nam cũng xin vào Hội được)
    Huu Thi Truong   24/04/2013 04:39
 • Trương Tất Đơ
  Kính gửi Ban soạn thảo Văn kiện;

  Trước hết xin trân trọng cảm ơn sự cố gắng tột bậc của các thành viên Ban văn kiện để đưa ra những nội cơ bản nhất của Văn kiện. Điều đó phản ánh sự nhiệt huyết đầy trách nhiệm của từng thành viên. Với tư cách là 1 người mang dòng họ Trương, tôi nhận thấy việc Đại hội, bầu ban chấp hành Hội đồng và thống nhất quy chế là việc làm vô cùng cần thiết của Hội đồng gia tộc họ Trương toàn quốc.

  Tuy nhiên, nội dung của Văn kiện cần được xin ý kiến rộng rãi để bổ sung, chỉnh sửa kỹ hơn nữa trước khi trình đại hội, vì thời gian đại hội rất ngắn, trong khi còn rất nhiều nội dung khác lien quan.

  Để bản văn kiện khi trình tương đối hoàn chỉnh thì việc xin ý kiến rộng rãi là việc làm cần thiết tránh việc đưa ra một cách vội vàng. Ngày đại hội đang đến gần, do đó tôi đề nghị cần thiết gửi file mềm đến những thành viên chủ chốt của những dòng họ để xin ý kiến để Ban soạn thảo bổ sung, sau đó cần có 1 cuộc họp mở rộng, thong nhất trước khi trình đại hội;

  Kính thư.
    Trương Tất Đơ   16/04/2013 01:04
 • Bản dự thảo Quy chế tôi thấy cũng tương đối đầy đủ và chi tiết, chỉ có ở Chương II.Điều 3 theo tôi nên gộp một số ban ban lại và quản lý tập trung trong nhóm các phó chủ tịch và khu vực.
      15/04/2013 09:30
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập183
 • Hôm nay19,516
 • Tháng hiện tại271,757
 • Tổng lượt truy cập9,151,060

banner trai
 
banner right
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây